PyLadies: Kurz webového frontendu

Bootstrap

Bootstrap je knihovna především CSS (ale i JavaScriptu), která umožňuje vytvořit stránky snadno, rychle a s jistotou fungování napříč podporovanými prohlížeči.

Kromě toho, že dává lepší výchozí podobu většině HTML prvků, obsahuje i komplexnější komponenty, z nichž můžeš weby snadno poskládat, aniž bys napsala jediný řádek CSS.

Velkou výhodou je detailní dokumentace a také k němu najdeš hotové komponenty od dalších autorů.

Bootstrap je ideální tam, kde se není příliš nutné zabývat vzhledem, třeba u administračních rozhraní nebo u prototypů. Poslouží ale velmi dobře i jako základ vizuálně komplexnějších webů.

Na webu Vzhůru dolů si můžeš přečíst detailnější rozbor, kdy se Bootstrap hodí a kdy ne (přestože je pro verzi 3, platí to samé o Bootstrap 4).

Boostrap 3 nebo 4?

Aktuální stabilní verze je 3, která je sice stále funkční a lze na ní stále weby stavět, ale protože od jejího vydání už uplynulo na webové poměry hodně času, budeme se zabývat modernější verzí 4, je aktuálně v beta verzi, takže už se nebude měnit tolik, abys na ní dnes nemohla začít stavět nové stránky.

Proti verzi 3 je zatím dokumentace o něco méně dokonalá a také hotových komponent dalších autorů není zatím tolik, ale pro naše účely to není důležité.

Dalším rozdílem je to, že Bootstrap 4 neřeší fungování v Internet Explorerech 8 a 9 a v Safari na iOS 6, což ale není velký problém, protože se jedná, například v ČR, cca o 1 % uživatelů a toto číslo se stále zmenšuje.

Jak začít

Protože Bootstrap má opravdu dobrou dokumentaci popíšeme si jen nejkratší cestu k cíli. Ty ostatní už najdeš na webu Bootstrapu.

CSS

Stačí připojit CSS soubor Bootstrapu z cizího, k tomu účelu zřízeného, serveru:

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-/Y6pD6FV/Vv2HJnA6t+vslU6fwYXjCFtcEpHbNJ0lyAFsXTsjBbfaDjzALeQsN6M" crossorigin="anonymous">

Aktuální odkaz najdeš vždy v dokumentaci Bootstrapu, stačí ho zkopírovat tak jak je. Novým attributům crossorigin a integrity rozumět nemusíš, stačí je zachovat.

Samozřejmě nic ti nebrání si soubor přidat tam, kde máš ostatní soubory tvého webu a připojit ho odsud.

<link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">

HTML

Bootstrap počítá s tím, že HTML stránky, na které ho používáš má nějakou konkrétní strukturu. Takhle vypadá kód minimální stránky:

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Dva předchozí tagy mají být první, ostatní obsah hlavičky následuje za nimi. -->
    <title>Základní HTML stránka</title>

    <!-- Připojení CSS Bootstrapu -->
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-/Y6pD6FV/Vv2HJnA6t+vslU6fwYXjCFtcEpHbNJ0lyAFsXTsjBbfaDjzALeQsN6M" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
  </body>
</html>

Grid

Grid je asi nejčastěji využívaná komponenta. V BS4 je postaven na využití flexboxu a přístupu mobile-first.

Základní použití

Vždy je potřeba začít kontejnerem, do něj dát řádek (řádky) a teprve do této struktury umisťovat sloupce. Nejjednodušší layout se dvěma sloupci tedy vypadá takto:

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">sloupec (column)</div>
    <div class="col">sloupec (column)</div>
  </div>
</div>

Pokud bys chtěla, aby byl kontejner přes celou šířku okna prohlížeče, použij třídu container-fluid.

Šířka sloupců

Výchozí chování sloupců je nastaveno tak, že jsou stejně široké, pokud bys chtěla nějaký sloupec užší nebo širší než ostatní, přidává se k třídě col ještě šířka.

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-3">úzký sloupec</div>
    <div class="col">sloupec</div>
  </div>
</div>

Pokud mají sloupce zůstat na jednom řádku, musí být součet takto nastavených šířek maximálně 12.

Responzivita gridu

Bootstrap má předdefinované následující breakpointy: 576px je Small (sm), 768px Medium (md), 992px Large (lg) a 1200px Extra large (xl).

Přidáním zkratky názvu breakpointu do definice šířky sloupce definuješ, že od této šířky okna prohlížeče má mít sloupec jinou šířku. V příkladu níže bude sloupec A do šířky obrazovky 767 pixelů zabírat 2/3 šířky kontejneru a od 768 pixelů pak 4/5 šířky kontejneru.

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-8 col-md-10">sloupec A</div>
    <div class="col-4 col-md-2">sloupec B</div>
  </div>
</div>

Vnořování

Složitější layouty jde také vytvářet pomocí vnořování. Stačí nadefinovat nový řádek (row) uvnitř sloupce (col).

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      <div class="row">
        <div class="col">vnořený sloupec</div>
        <div class="col">vnořený sloupec</div>
      </div>
    </div>
    <div class="col">sloupec</div>
  </div>
</div>

Grid má i další možnosti, které najdeš v dokumentaci.

Další komponenty

Bootstrap obsahuje další typické součásti webů jako jsou tlačítka, formuláře, navigační menu, drobečkové navigace, stránkování a mnohé další. Určitě si je všechny projdi v dokumentaci, abys o nich měla tušení, až budeš něco takového potřebovat na webu.

Utilities

Utilities jsou pomocné třídy, díky kterým často není potřeba psát příliš vlastního CSS.

Umožňují nastavovat barvy, padding i margin, vlastnosti flexboxu, pozicování, šířky a mnohé další vlastnosti a to i často responzivně podobně jako u gridu.

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col pt-1 text-danger">
      sloupec s horním paddingem velikosti 1
      a textem s barvou označující nebezpečí (výchozí je červená)
      </div>
    <div class="col p-1 p-md-3">
      sloupec s paddingem velikosti 1,
      od šířky okna 768 px nahoru s paddingem velikosti 3
    </div>
  </div>
</div>

Samozřejmě možnosti těchto tříd jsou omezeny na předdefinované barvy a velikosti, ale na z pohledu designu je konzistence často žádoucí a proto omezený výběr vadit nemusí. Pokud tyto třídy nestačí, je vždy možnost si přidat vlastní CSS.

Opět si projdi v dokumentaci utilit jaké možnosti mají.

Úpravy Bootstrapu

Základní vzhled Bootstrapu je sice v pořádku, ale často nechceš, aby tvoje stránka vypadala přesně tak, jak to nadesignovali jeho autoři. Jsou v podstatě dvě možnosti jak toho docílit a lze je i kombinovat.

Dodatečné CSS

Protože CSS, které sis připojila, je pořád jen CSS, lze libovolnou vlastnost přepsat tvým vlastním CSS. Můžeš, a běžně se to dělá, měnit jak vlastnosti prvků, které Bootstrap nastavuje, tak samozřejmě přidávat nové vlastnosti (včetně nových tříd) pro vlastní prvky, které Bootstrap neobsahuje.

Stačí když bude soubor s tvým CSS připojený za tím od Bootstrapu:

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-/Y6pD6FV/Vv2HJnA6t+vslU6fwYXjCFtcEpHbNJ0lyAFsXTsjBbfaDjzALeQsN6M" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="vlastni-styly.css">

bootstrap.css obsahuje definici velikosti nadpisu takto:

.h1, h1 { font-size: 36px; }

Ve vlastním CSS můžeš tuto vlastnost přepsat a třeba i doplnit o nějakou novou.

.h1, h1 {
  font-size: 48px;
  font-style: italic;
}

Tip: Jakými selektory a co Bootstrap nastavuje nejsnadněji zjistíš pomocí Developer Tools.

Vygenerovaní vlastní verze

Při rozsáhlejších změnách je praktičtější si vygenerovat vlastní verzi Bootstrapu. Protože je Bootstrap napsaný v preprocesoru Sass, jde hlavně kompilací CSS nastavit jinak proměnné na základě kterých se celé CSS generuje.

Je potřeba si stáhnout zdrojové soubory v sass a zprovoznit si kompilaci výsledného CSS. Umožňuje to nejen přepsat výchozí hodnoty proměnných vlastními dle libosti, ale i pěkně verzovat tyto změny v gitu.

Tato varianta je mimo rozsah tohoto kurzu, ale pokud tě zajímá, můžeš se podívat na projekt, který tento přistup používá a který je zamýšlen jako základ (boilerplate) pro tvorbu statického webu na Bootstrapu.

JavaScript

Pokud chceš využít některý z JavaScriptových pluginů Bootstrapu, je potřeba přidat na konec dokumentu, před </body> připojení tří souborů s JavaScriptem: nejdřív knihovny jQuery a Popper, kterou JavaScript Bootstrapu využívá a potom samotný soubor s JavaScriptem Bootstrapu.

Opět využij cizí server a nemusíš tak nic stahovat.

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.11.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-b/U6ypiBEHpOf/4+1nzFpr53nxSS+GLCkfwBdFNTxtclqqenISfwAzpKaMNFNmj4" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-h0AbiXch4ZDo7tp9hKZ4TsHbi047NrKGLO3SEJAg45jXxnGIfYzk4Si90RDIqNm1" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>

Skoro všechny javascriptové funkce lze aktivovat snadno přes data- atributy, podobně jako jsme používali knihovnu Lightbox, jiné je třeba volat pomocí vlastního JavaScriptu. Ten v případě jeho potřeby připoj jako poslední.

<script src="vlastni-javascript.js"></script>
  </body>
</html>

Detaily k použití jednotlivých pluginů už si najdi v dokumentaci.